VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 26 qershor 2019

Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones.
William Shakespeare
Peshqit jetojnë në det, ashtu si njerëzit në tokë; të mëdhenjtë gëlltisin të vegjlit.
William Shakespeare

Aforizmi i ditës -25 qershor 2019

Glory follows virtue as if it were its shadow.
Marcus Tullius Cicero
Lavdia ndjek virtytin sikur të ishte hija e tij.
Marcus Tullius Cicero

Aforizmi i ditës – 24 qershor 2019

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.
Thomas A. Edison
Shumë nga dështimet e jetës janë nga njerëz që nuk e kuptuan sa pranë suksesit ishin kur ata u dorëzuan.
Thomas A. Edison

Aforizmi i ditës – 23 qershor 2019

Life is either a great adventure or nothing.
Helen Keller
Jeta është ose një aventurë e madhe, ose asgjë.
Helen Keller

Aforizmi i ditës – 22 qershor 2019

Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him.
Henry Miller
Çdo njeri ka fatin e tij: i vetmi imperativ është ta ndjekë atë, ta pranojë atë, pavarësisht ku të çon ai.
Henry Miller

Aforizmi i ditës – 21 qershor 2019

There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.
Edith Wharton
Ka dy mënyra për të përhapur dritë: të jesh qiriu ose pasqyra që e pasqyron atë.
Edith Wharton

Aforizmi i ditës – 20 qershor 2019

The secrets of success are a good wife and a steady job. My wife told me.
Howard Nemerov
Sekreti i suksesit janë një grua e mirë dhe një punë fikse. Kështu më tha gruaja ime.
Howard Nemerov

Aforizmi i ditës – 19 qershor 2019

An artist must be a reactionary. He has to stand out against the tenor of the age and not go flopping along.
Andre Maurois
Artist duhet të jetë reaksionar. Ai duhet të qëndrojë kundër rrymës s së kohës dhe jo të përshtatet me rrymën.
Andre Maurois

Aforizmi i ditës – 18 qershor 2019

Dreams have only one owner at a time. That’s why dreamers are lonely.
Erma Bombeck
Ëndrrat kanë vetëm një pronar në një kohë. Prandaj ëndërrimtarët janë vetmitarë.
Erma Bombeck

Aforizmi i ditës – 17 qershor 2019

Man – a being in search of meaning.
Plato
Njeriu – një qenie në kërkim të kuptimit.
Plato

Aforizmi i ditës – 15 qershor 2019

The longer I live, the more beautiful life becomes.
Frank Lloyd Wright
Sa më gjatë që jetoj, aq më e bukur jeta bëhet.
Frank Lloyd Wright

Aforizmi i ditës – 14 qershor 2019

Life’s tragedy is that we get old too soon and wise too late.
Benjamin Franklin
Tragjedia e jetës është se ne bëhemi të moshuar shumë shpejt dhe të zgjuar shumë vonë.
Benjamin Franklin