VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 17 shkurt 2020

In character, in manner, in style, in all things, the supreme excellence is simplicity.

Henry Wadsworth Longfellow

Në karakter, në mënyrë, në stil, në gjithçka, shkëlqimi suprem është thjeshtësia.

Henry Wadsworth Longfellow

 

Aforizmi i ditës – 16 shkurt 2020

One word frees us of all the weight and pain in life. That word is love.

Sophocles

Një fjalë na çliron ne nga e gjithë pesha dhe dhimbja në jetë. Kjo fjalë është dashuria.

Sophocles

 

Aforizmi i ditës – 15 shkurt 2020

The sky broke like an egg into full sunset and the water caught fire.

Pamela Hansford Johnson

Qielli u thye si një vezë në perëndimin e plotë dhe uji mori zjarr.

Pamela Hansford Johnson

 

Aforizmi i ditës – 14 shkurti 2020

If love is the answer, could you please rephrase the question?

Lily Tomlin

Nëse dashuria është përgjigja, të lutem, a mund ta përsërisësh pyetjen?

Lily Tomlin

 

Aforizmi i ditës – 13 shkurt 2020

Sunsets are so beautiful that they almost seem as if we were looking through the gates of Heaven.

John Lubbock

Perëndimet janë aq të bukura sa që duket sikur ne jemi duke shikuar përmes portave të Parajsës.

John Lubbock

 

Aforizmi i ditës – 12 shkurti 2020

Life deprived of beauty is not worthy of being called human.

Luis Barragan

Jeta e privuar nga bukuria nuk është e vlefshme të quhet njerëzore.

Luis Barragan

Aforizmi i ditës – 11 shkurt 2020

At my age flowers scare me.

George Burns

Në moshën time lulet më trembin.

George Burns

Aforizmi i ditës – 10 shkurt 2020

Life lived for tomorrow will always be just a day away from being realized.

Leo Buscaglia

Jeta e jetuar për nesër do të jetë gjithmonë një ditë larg realizimit.

Leo Buscaglia

 

Aforizmi i ditës – 9 shkurt 2020

Forgotten is forgiven.

F. Scott Fitzgerald

Harresa është falje.

F. Scott Fitzgerald

 

Aforizmi i ditës – 8 shkurt 2020

Be great in act, as you have been in thought.

Jean Paul

Ji i zoti në të vepruar, ashtu si ishe në të menduar.

Jean Paul

 

Aforizmi i ditës – 7 shkurt 2020

My imagination is a monastery and I am its monk.

John Keats

Imagjinata ime është një manastir dhe unë jam një murg.

John Keats

 

Aforizmi i ditës – 6 shkurt 2020

An artist cannot fail; it is a success to be one.

Charles Horton Cooley

Një artist nuk mund të dështojë: është sukses të jesh i tillë.

Charles Horton Cooley