VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 20 shtator 2020

The privilege of a lifetime is being who you are.

Joseph Campbell

Privilegji i një jete të tërë është të jesh ai që je.

Joseph Campbell

 

Aforizmi i ditës – 19 shtator 2020

He is not a lover who does not love forever.

Euripides

Nuk është i dashur ai që nuk dashuron përgjithmonë.

Euripides

 

Aforizmi i ditës – 18 shtator 2020

Why should I be unhappy? Every parcel of my being is in full bloom.

Rumi

Pse u dashka të jem i palumtur? Çdo ngastër e qenies sime është në lulëzim të plotë.

Rumi

 

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2020

In art, the obvious is a sin.

Edward Dmytryk

Në art qartësia është mëkat.

Edward Dmytryk

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2020

The heresy of one age becomes the orthodoxy of the next.

Helen Keller

Herezia e një moshe bëhet ortodoksia e tjetrës.

Helen Keller

Aforizmi i ditës – 15 shtator 2020

One that confounds good and evil is an enemy to good.

Edmund Burke

Ai që ngatërron të mirën me të keqen është armik i së mirës.

Edmund Burke

Aforizmi i ditës – 14 shtator 2020

A man never knows how to say goodbye; a woman never knows when to say it.

Helen Rowland

Burri nuk di asnjëherë si të thotë mirupafshim; gruaja nuk di asnjëherë kur ta thotë atë.

Helen Rowland

 

Aforizmi i ditës – 13 shtator 2020

Change will come slowly, across generations, because old beliefs die hard even when demonstrably false.

E. O. Wilson

Ndryshimi do të vijë ngadalë, ndër breza, sepse besimet e vjetra vështirë vdesin edhe kur janë të rreme.

E. O. Wilson

Aforizmi i ditës – 12 shtator 2020

The strength of a nation derives from the integrity of the home.

Confucius

Forca e një vendi varet nga integriteti i tij i brendshëm.

Confucius

 

Aforizmi i ditës – 11 shtator 2020

Old age: the crown of life, our play’s last act.

Marcus Tullius Cicero

Pleqëria: kurora e jetës sonë, akti i fundit i dramës sonë.

Marcus Tullius Cicero

 

Aforizmi i ditës – 10 shtator 2020

A clear and innocent conscience fears nothing.

Elizabeth I

Një ndërgjegje e pastër dhe e pafajshme nuk ia ka frikën asgjëje.

Elizabeth I

 

Aforizmi i ditës – 9 shtator 2020

Be regular and orderly in your life, so that you may be violent and original in your work.

Gustave Flaubert

Ji i rregullt dhe i përkorë në jetën tënde, në mënyrë që të jesh i dhunshëm dhe origjinal në punën tënde.

Gustave Flaubert


Send this to a friend