VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 22 prill 2019

Charity begins at home, but should not end there.
Thomas Fuller
Bamirësia fillon në shtëpi, por nuk duhet të përfundojë atje.
Thomas Fuller

Aforizmi i ditës – 21 prill 2019

We find comfort among those who agree with us – growth among those who don’t.
Frank A. Clark
Ne ndihemi mirë mes atyre që pajtohen me ne, ne rritemi mes atyre që nuk pajtohen me ne.
Frank A. Clark

Aforizmi i ditës – 20 prill 2019

Problems are not stop signs, they are guidelines.
Robert H. Schuller
Problemet nuk janë shenja ndalese, ato janë udhërrëfyese.
Robert H. Schuller

Aforizmi i ditës – 19 prill 2019

Green is the prime color of the world, and that from which its loveliness arises.
Pedro Calderon de la Barca
E gjelbëra është ngjyra e parë e botës, dhe ngjyra prej së cilës dashuria e saj lind.
Pedro Calderon de la Barca

Aforizmi i ditës – 18 prill 2019

Better remain silent, better not even think, if you are not prepared to act.
Annie Besant
Më mirë hesht, më mirë madje mos mendo, nëse nuk je i përgatitur të veprosh.
Annie Besant

Aforizmi i ditës – 17 prill 2019

The fool who persists in his folly will become wise.
William Blake
I marri që këmbëngul në marrëzinë e tij do të bëhet i zgjuar.
William Blake

Aforizmi i ditës – 16 prill 2019

Come live in my heart, and pay no rent.
Samuel Lover
Eja jeto në zemrën time, dhe mos e paguaj qiranë.
Samuel Lover

Aforizmi i ditës – 15 prill 2019

One today is worth two tomorrows.
Benjamin Franklin
Një e sotme vlen sa dy të nesërme.
Benjamin Franklin

Aforizmi i ditës – 14 prill 2019

You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.
Ray Bradbury
Nuk është nevoja t’i djegësh librat për ta shkatërruar një kulturë. Thjesht bëji njerëzit që të mos i lexojnë ato.
Ray Bradbury

Aforizmi i ditës – 13 prill 2019

Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay.
Simone de Beauvoir
Ndryshoje jetën tënde sot. Mos luaj me të ardhmen, vepro tani, pa vonesë.
Simone de Beauvoir

Aforizmi i ditës – 12 prill 2019

Memory… is the diary that we all carry about with us.
Oscar Wilde
Kujtesa… është ditari që ne të gjithë e mbartim me vete.
Oscar Wilde

Aforizmi i ditës – 11 prill 2019

Our Lord has written the promise of resurrection, not in books alone, but in every leaf in springtime.
Martin Luther
Zoti ynë e ka shkruar premtimin e ringjalljes jo vetëm në libra, por në çdo gjeth në pranverë.
Martin Luther