VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 18 mars 2019

Peace and justice are two sides of the same coin.
Dwight D. Eisenhower
Paqja dhe drejtësia janë dy anë të të njëjtës monedhë.
Dwight D. Eisenhower

Aforizmi i ditës – 17 mars 2019

All theory, dear friend, is gray, but the golden tree of life springs ever green.
Johann Wolfgang von Goethe
E gjithë teoria, i dashur mik, është gri, por pema e artë e jetës hedh shtat gjithmonë e gjelbër.
Johann Wolfgang von Goethe

Aforizmi i ditës – 16 mars 2019

The true art of memory is the art of attention.
Samuel Johnson
Arti i vërtetë i kujtesës është arti i vëmendjes.
Samuel Johnson

Aforizmi i ditës – 15 mars 2019

We all become great explorers during our first few days in a new city, or a new love affair.
Mignon McLaughlin
Ne të gjithë bëhemi zbulues të mëdhenj gjatë pak ditëve të para në një qytet të ri ose në një dashuri të re.
Mignon McLaughlin

Aforizmi i ditës – 14 mars 2019

We have met the enemy and he is us.
Walt Kelly
Ne kemi takuar armikun dhe ai është ne.
Walt Kelly

Aforizmi i ditës – 13 mars 2019

Politics is too serious a matter to be left to the politicians.
Charles de Gaulle
Politika është një çështje tepër serioze për t’ua lënë në dorë politikanëve.
Charles de Gaulle

Aforizmi i ditës – 12 mars 2019

An artist is he for whom the goal and center of life is to form his mind.
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel
Artist është ai për të cilin qëllimi dhe qendra jetës është të formojë mendjen e tij.
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

Aforizmi i ditës – 11 mars 2019

Love is a friendship set to music.
Joseph Campbell
Dashuria është miqësi e vënë në muzikë.
Joseph Campbell

Aforizmi i ditës – 10 mars 2019

You use a glass mirror to see your face; you use works of art to see your soul.
George Bernard Shaw
Ti përdor një pasyrë qelqi për të parë fytyrën tënde; ti përdor veprat e artit për të parë shpirtin tënd.
George Bernard Shaw

Aforizmi i ditës – 9 mars 2019

By working faithfully eight hours a day you may eventually get to be boss and work twelve hours a day.
Robert Frost
Duke punuar me përkushtim tetë orë në ditë ti mund të arrish ndoshta të bëhesh bos dhe të punosh dymbëdhjetë orë në ditë.
Robert Frost

Aforizmi i ditës – 8 mars 2019

The more I think about it, the more I realize there is nothing more artistic than to love others.
Vincent Van Gogh
Sa më shumë që mendoj për të, aq më shumë unë e kuptoj se nuk ka asgjë më artistike se të duash të tjerët.
Vincent Van Gogh

Aforizmi i ditës – 7 mars 2019

I don’t try to describe the future. I try to prevent it.
Ray Bradbury
Unë nuk provoj të përshkruaj të ardhmen. Unë provoj të parandaloj atë.
Ray Bradbury