VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 10 korrik 2020

Dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men.

Johann Wolfgang von Goethe

Mos ëndërro ëndrra të vogla, sepse ato nuk kanë fuqi t’i lëvizin zemrat e njerëzve.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Aforizmi i ditës – 9 korrik 2020

Win as if you were used to it, lose as if you enjoyed it for a change.

Ralph Waldo Emerson

Fitoni sikur të ishit mësuar me fitore, humbni sikur ta shijonit atë për një ndryshim.

Ralph Waldo Emerson

Aforizmi i ditës – 8 korrik 2020

Be the chief but never the lord.

Lao Tzu

Ji shefi por kurrë zoti.

Lao Tzu

 

Aforizmi i ditës – 7 korrik 2020

The only interesting answers are those that destroy the questions.

Susan Sontag

Të vetmet përgjigje interesante janë ato që i shkatërrojnë pyetjet.

Susan Sontag

 

Aforizmi i ditës – 6 korrik 2020

Laws are like sausages, it is better not to see them being made.

Otto von Bismarck

Ligjet janë si salcat, është më mirë të mos i shikosh ato duke u bërë.

Otto von Bismarck

 

Aforizmi i ditës – 5 korrik 2020

We are twice armed if we fight with faith.

Plato

Ne jemi dyfish të armatosur nëse luftojmë me besim.

Plato

 

Aforizmi i ditës – 4 korrik 2020

Men, their rights, and nothing more; women, their rights, and nothing less.

Susan B. Anthony

Burrat, të drejtat e tyre, dhe asgjë më shumë; gratë, të drejtat e tyre, dhe asgjë më pak.

Susan B. Anthony

Aforizmi i ditës – 3 korrik 2020

I know of no way of judging the future but by the past.

Patrick Henry

Unë nuk di ndonjë mënyrë për të gjykuar të ardhmen përveçse nëpërmjet së shkuarës.

Patrick Henry

 

Aforizmi i ditës – 2 korrik 2020

Be sure you put your feet in the right place, then stand firm.

Abraham Lincoln

Ji i sigurt se e ke vënë këmbën tënde në vendin e duhur, pastaj qëndro fort.

Abraham Lincoln

Aforizmi i ditës – 1 korrik 2020

It is curious that physical courage should be so common in the world and moral courage so rare.

Mark Twain

Është kureshtare që guximi fizik duhet të jetë kaq i zakonshëm në botë dhe guximi moral aq i rrallë.

Mark Twain

Aforizmi i ditës – 30 qershor 2020

Won’t you come into the garden? I would like my roses to see you.

Richard Brinsley Sheridan

A nuk do të vijsh në kopsht? Do të doja që trëndafilët e mi të të shikonin ty.

Richard Brinsley Sheridan

 

Aforizmi i ditës – 29 qershor 2020

Well, if I called the wrong number, why did you answer the phone?

James Thurber

Mirë, nëse unë i rashë numrit të gabuar, ti pse më dole në telefon?

James Thurber