VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 26 prill 2019

A happy family is but an earlier heaven.
George Bernard Shaw
Një familje e lumtur nuk është tjetër veçse një parajsë e hershme.
George Bernard Shaw

Aforizmi i ditës – 25 prill 2019

We must not allow other people’s limited perceptions to define us.
Virginia Satir
Ne nuk duhet të lejojmë që perceptimet e kufizuara të njerëzve të tjerë të na përkufizojnë ne.
Virginia Satir

Aforizmi i ditës – 24 prill 2019

What is a soul? It’s like electricity – we don’t really know what it is, but it’s a force that can light a room.
Ray Charles
Çfarë është një shpirt? Ai është si elektriciteti – ne realisht nuk e dimë çfarë është ai, por është një forcë që mund të ndriçojë dhomën.
Ray Charles

Aforizmi i ditës – 23 prill 2019

What I like to drink most is wine that belongs to others.
Diogenes
Ajo që mua më pëlqen më shumë të pi është vera e të tjerëve.
Diogenes

Aforizmi i ditës – 22 prill 2019

Charity begins at home, but should not end there.
Thomas Fuller
Bamirësia fillon në shtëpi, por nuk duhet të përfundojë atje.
Thomas Fuller

Aforizmi i ditës – 21 prill 2019

We find comfort among those who agree with us – growth among those who don’t.
Frank A. Clark
Ne ndihemi mirë mes atyre që pajtohen me ne, ne rritemi mes atyre që nuk pajtohen me ne.
Frank A. Clark

Aforizmi i ditës – 20 prill 2019

Problems are not stop signs, they are guidelines.
Robert H. Schuller
Problemet nuk janë shenja ndalese, ato janë udhërrëfyese.
Robert H. Schuller

Aforizmi i ditës – 19 prill 2019

Green is the prime color of the world, and that from which its loveliness arises.
Pedro Calderon de la Barca
E gjelbëra është ngjyra e parë e botës, dhe ngjyra prej së cilës dashuria e saj lind.
Pedro Calderon de la Barca

Aforizmi i ditës – 18 prill 2019

Better remain silent, better not even think, if you are not prepared to act.
Annie Besant
Më mirë hesht, më mirë madje mos mendo, nëse nuk je i përgatitur të veprosh.
Annie Besant

Aforizmi i ditës – 17 prill 2019

The fool who persists in his folly will become wise.
William Blake
I marri që këmbëngul në marrëzinë e tij do të bëhet i zgjuar.
William Blake

Aforizmi i ditës – 16 prill 2019

Come live in my heart, and pay no rent.
Samuel Lover
Eja jeto në zemrën time, dhe mos e paguaj qiranë.
Samuel Lover

Aforizmi i ditës – 15 prill 2019

One today is worth two tomorrows.
Benjamin Franklin
Një e sotme vlen sa dy të nesërme.
Benjamin Franklin