VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 15 shtator 2019

To the artist there is never anything ugly in nature.

Auguste Rodin

Për artistin nuk ka kurrë ndonjë gjë të shëmtuar në natyrë.

Auguste Rodin

 

Aforizmi i ditës – 14 shtator 2019

Water, air, and cleanness are the chief articles in my pharmacy.

Napoleon Bonaparte

Uji, ajri dhe pastërtia janë artikujt kryesorë në farmacinë time.

Napoleon Bonaparte

 

Aforizmi i ditës – 13 shtator 2019

Big words seldom accompany good deeds.

Charlotte Whitton

Fjalët e mëdha rrallë shoqërohen me bëma të mira.

Charlotte Whitton

 

Aforizmi i ditës – 12 shtator 2019

Living in dreams of yesterday, we find ourselves still dreaming of impossible future conquests.

Charles Lindbergh

Duke jetuar në ëndrrat e së djeshmes, ne e gjejmë veten ende duke ëndërruar për fitoret e pamundshme të ardhshme.

Charles Lindbergh

Aforizmi i ditës – 11 shtator 2019

Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred.

Barbara De Angelis

Dhurata më e madhe e dashurisë është aftësia për ta bërë të shenjtë gjithçka që prek.

Barbara De Angelis

 

Aforizmi i ditës – 10 shtator 2019

The past cannot be cured.

Elizabeth I

E kaluara nuk mund të shërohet.

Elizabeth I

 

Aforizmi i ditës – 9 shtator 2019

Obstacles are things a person sees when he takes his eyes off his goal.

E. Joseph Cossman

Pengesat janë gjëra që një njeri i shikon kur ai i largon sytë nga qëllimi i tij.

E. Joseph Cossman

 

Aforizmi i ditës – 8 shtator 2019

If the path be beautiful, let us not ask where it leads.

Anatole France

Nëse shtegu është i bukur, le të mos pyesim se ku të çon ai.

Anatole France

Aforizmi i ditës – 7 shtator 2019

The poet is a liar who always speaks the truth.

Jean Cocteau

Poeti është një gënjeshtar i cili gjithmonë thotë të vërtetën.

Jean Cocteau

 

Aforizmi i ditës – 6 shtator 2019

Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities.

Voltaire

Ata që mund të të bëjnë ty t’iu besosh absurditeteve, mund të të bëjnë ty të kryesh masakra.

Voltaire

Aforizmi i ditës – 5 shtator 2019

Less is more.

Ludwig Mies van der Rohe

Më pak është më shumë.

Ludwig Mies van der Rohe

 

Aforizmi i ditës – 4 shtator 2019

Art is the proper task of life.

Friedrich Nietzsche

Arti është qëllimi i mirëfilltë i jetës.

Friedrich Nietzsche