VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 13 dhjetor 2019

Home is the nicest word there is.

Laura Ingalls Wilder

Shtëpi është fjala më e bukur që ekziston.

Laura Ingalls Wilder

Aforizmi i ditës – 12 dhjetor 2019

When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.

Joseph Joubert

 

Kur shkoni në kërkim të mjaltit duhet të prisni që të pickoheni nga bletët.

Joseph Joubert

Aforizmi i ditës – 11 dhjetor 2019

The art of art, the glory of expression and the sunshine of the light of letters, is simplicity.

Walt Whitman

Arti i artit, lavdia e shprehjes dhe dielli i dritës së shkronjave, është thjeshtësia.

Walt Whitman

Aforizmi i ditës – 10 dhjetor 2019

Question everything. Learn something. Answer nothing.

Euripides

Pyet për gjithçka. Mëso diçka. Mos u përgjigj për asgjë.

Euripides

 

Aforizmi i ditës – 9 dhjetori 2019

God gives the nuts, but he does not crack them.

Franz Kafka

Zoti i jep arrat, por ai nuk i thyen ato.

Franz Kafka

Aforizmi i ditës – 8 dhjetor 2019

I never see what has been done; I only see what remains to be done.

Buddha

Unë kurrë nuk shikoj çfarë është bërë; unë shikoj vetëm se çfarë ka mbetur për t’u bërë.

Buddha

Aforizmi i ditës – 7 dhjetor 2019

No snowflake in an avalanche ever feels responsible.

Stanislaw Jerzy Lec

Asnjë flok bore në një ortek nuk ndihet ndonjëherë përgjegjës.

Stanislaw Jerzy Lec

Aforizmi i ditës – 6 dhjetor 2019

Mountains are earth’s undecaying monuments.

Nathaniel Hawthorne

Malet janë monumente të përjetshme të tokës.

Nathaniel Hawthorne

Aforizmi i ditës – 5 dhjetor 2019

Civilization began the first time an angry person cast a word instead of a rock.

Sigmund Freud

Qytetërimi fillon herën e parë që një njeri përdor një fjalë në vend të një guri.

Sigmund Freud

Aforizmi i ditës – 4 dhjetor 2019

Democracy is the art and science of running the circus from the monkey cage.

H. L. Mencken

Demokracia është arti dhe shkenca e drejtimit të cirkut nga kafazi i majmunit.

H. L. Mencken

 

Aforizmi i ditës – 3 nëntor 2019

The day which we fear as our last is but the birthday of eternity.

Lucius Annaeus Seneca

Dita së cilës i trembemi si të ishte e fundit për ne, është vetëm ditëlindja e përjetësisë.

Lucius Annaeus Seneca

Aforizmi i ditës – 2 dhjetor 2019

Conflict cannot survive without your participation.

Wayne Dyer

Konflikti nuk mund të mbijetojë pa pjesëmarrjen tënde.

Wayne Dyer