VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 17 tetor 2020

By | October 17, 2020

Komentet

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Dashuria për Atdheun

Dashuria për Atdheun lind nga dashuria për familjen.

Sami Frashëri

Aforizmi i ditës – 26 tetor 2020

I said to my soul, be still, and wait without hope, For hope would be hope for the wrong thing.

T. S. Eliot

I thashë shpirtit tim, ji i qetë dhe prit pa shpresë, Sepse shpresa do të ishte shpresë për gjëra të gabuara.

T. S. Eliot

Aforizmi i ditës – 25 tetor 2020

Every reign must submit to a greater reign.

Lucius Annaeus Seneca

Çdo sundim duhet t’i nënshtrohet një sundimi më të madh.

Lucius Annaeus Seneca

Aforizmi i ditës – 24 tetor 2020

All of our unhappiness comes from our inability to be alone.

Jean de la Bruyere

E gjithë palumturia jonë vjen nga paaftësia jonë të që jemi vetëm.

Jean de la Bruyere

Aforizmi i ditës – 23 tetor 2020

A bad system will beat a good person every time.

W. Edwards Deming

Një sistem i keq do të godasë një njeri të mirë në çdo kohë.

W. Edwards Deming

Aforizmi i ditës – 22 tetor 2020

Never reach out your hand unless you’re willing to extend an arm.

Pope Paul VI

Kurrë mos e zgjat dorën, nëse nuk ke ndërmend të shtrish krahun.

Pope Paul VI

 

Aforizmi i ditës – 21 tetor 2020

It is easy to be beautiful; it is difficult to appear so.

Hosea Ballou

Është e lehtë të jesh i bukur; është e vështirë të tregohesh i tillë.

Hosea Ballou

Aforizmi i ditës – 20 tetor 2020

Nine-tenths of wisdom is being wise in time.

Theodore Roosevelt

Nëntë të dhjetat e zgjuarsisë është të jesh i zgjuar në kohën e duhur.

Theodore Roosevelt

 

Aforizmi i ditës – 19 tetor 2020

When all else is lost, the future still remains.

Christian Nestell Bovee

Kur gjithçka tjetër është humbur, e ardhmja prapë mbetet.

Christian Nestell Bovee

 

Aforizmi i ditës – 18 tetor 2020

Most works of art, like most wines, ought to be consumed in the district of their fabrication.

Simone Weil

Shumë nga veprat e artit, si shumica e verërave, duhet të konsumohen në rajonin e fabrikimit të tyre.

Simone Weil

 

Aforizmi i ditës – 17 tetor 2020

I love to think of nature as an unlimited broadcasting station, through which God speaks to us every hour, if we will only tune in.

George Washington Carver

Më pëlqen ta mendoj natyrën si një stacion transmetimi të pakufizuar, përmes të cilit Zoti na flet çdo orë, nëse ne vetëm do të akordohemi.

George Washington Carver

Aforizmi i ditës – 16 tetor 2020

True love cannot be found where it does not exist, nor can it be denied where it does.

Torquato Tasso

Dashuria e vërtetë nuk mund të gjendet atje ku nuk ekziston, as mund të mohohet atje ku ajo ekziston.

Torquato Tasso


Send this to a friend