VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 28 janar 2021

Things are beautiful if you love them.

Jean Anouilh

Gjërat janë të bukura nëse i doni ato.

Jean Anouilh

Aforizmi i ditës – 27 janar 2021

The sun is new each day.

Heraclitus

Dielli është i ri çdo ditë.

Heraclitus

 

Aforizmi i ditës – 26 janar 2021

Every creature is a word of God.

Meister Eckhart

Çdo krijesë është një fjalë e Zotit.

Meister Eckhart

Aforizmi i ditës – 25 janar 2021

The pen is the tongue of the mind.

Horace

Pena është gjuha e mendjes.

Horace

Aforizmi i ditës – 24 janar 2021

Men and women have strengths that complement each other.

Edwin Louis Cole

Burrat dhe gratë kanë pikat e forta që plotësojnë njëri-tjetrin.

Edwin Louis Cole

Aforizmi i ditës – 23 janar 2021

This is what I learned: that everybody is talented, original and has something important to say.

Brenda Ueland

Ja çfarë kam mësuar unë: që secili është i talentuar, origjinal dhe ka diçka të rëndësishme për të thënë.

Brenda Ueland

 

Aforizmi i ditës – 22 janar 2021

I am no bird; and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.

Charlotte Bronte

Unë nuk jam zog; dhe asnjë rrjetë nuk më zë në grackë; Unë jam një qenie njerëzore e lirë me një vullnet të pavarur.

Charlotte Bronte

Aforizmi i ditës – 21 janar 2021

A forest bird never wants a cage.

Henrik Ibsen

Një zog pylli kurrë nuk e dëshiron kafazin.

Henrik Ibsen

Aforizmi i ditës – 20 janar 2021

Storms make trees take deeper roots.

Dolly Parton

Stuhitë i detyrojnë pemët t’i thellojnë rrënjët.

Dolly Parton

 

Aforizmi i ditës – 19 janar 2021

The world can only be grasped by action, not by contemplation.

Jacob Bronowski

Bota mund të zotërohet vetëm nëpërmjet veprimit, jo nëpërmjet soditjes.

Jacob Bronowski

 

Aforizmi i ditës – 18 janar 2021

Marriage is an adventure, like going to war.

Gilbert K. Chesterton

Martesa është aventurë, si të shkosh në luftë.

Gilbert K. Chesterton

 

Aforizmi i ditës – 17 janar 2021

Nothing is more despicable than respect based on fear.

Albert Camus

Asgjë nuk është më e urryer se respekti i bazuar në frikë.

Albert Camus

 


Send this to a friend